شرکت در هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان

مکان: محل دائمی نمایشگاه های شیراز-استان فارس