5- شروع به کار دفتر تهران و کارخانه شماره 2 واقع در شهرک صنعتی شمس آباد