شرکت در نمایشگاه صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته