102

شرکت در بیست و سومین نمایشگاه صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران